Aktualności

2023.10.26 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2023 i za 2024 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 41A jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i za 2024 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. dziękuje audytorom za złożenie ofert.

2023.10.25 - Pielgrzymka Pracowników PWiK sp. z o.o. na Jasną Górę

Pracownicy PWiK sp. z o.o. wraz z rodzinami uczestniczyli w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę.

2023.09.27 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

2023.09.27 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

2023.09.27 - Zmiana cen wody i ścieków od 4.10.2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją Nr WA.RZT.70.80.2023/6 zatwierdziło zmiany zaproponowane przez  PWiK Spółka z o.o. wysokości taryf opłat za wodę i ścieki. Od dnia 4.10.2023r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

2023.09.01 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2023 i 2024 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za 2024.

Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 poz. 1015), ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120, 295) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

2023.08.30 - Informacja dot. badań jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 DZ. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2023.07.05 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o PRZYDAYNOŚCI wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock.

2023.07.03 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach o warunkach przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock 

2023.03.16 - Konferencja prasowa Prezesa Zarządu dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

W dniu 16 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 odbyła się konferencja prasowa dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

  • Zapisz się do newslettera