Aktualności

2024.07.24 - Informacja PWiK sp. z o.o. dot. przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 24.07.2024r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia na terenie miasta Starachowice.

2024.07.23 - Informacja PWiK sp. z o.o. dot. przydatności wody do spożycia

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku natural­nym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Tę grupę drobnoustrojów można wykorzystać do oceny potencjal­nej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Bakteria grupy coli w wodzie ginie w temperaturze 60°C.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określa wymagania, jakim powinna odpowia­dać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wartość parametryczna wskaźnika bakteri grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie / 100 ml wody.

Z uwagi na to, iż wskaźnik ten nie świadczy o skażeniu kałowym wody do­puszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (mniej niż 10 jednostek tworzących kolonie / 100 ml). W takich przypadkach właściwy pań­stwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w dniu 18.07.2027 wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla miasta Starachowice po stwierdzeniu śladowych ilości bakterii grupy coli w ilości 6 jednostek tworzących kolonie / 100ml z pompowni przy ul. Iglastej i 3 jednostki tworzące kolonie /100 ml z ul. Złotej 6 w Starachowicach. Jest to ilość nie stwarzająca zagrożenia dla zdrowia z zaleceniem picia wody z kranu po przegotowaniu. Wskazane jest również używanie przegotowanej wody do mycia zębów i mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. W równoległych badaniach wykonanych przez Laboratorium PWiK w Starachowicach w próbce pobranej w dniu 16.07.2024r. z Pompowni przy ul. Iglastej wykryto i potwierdzono w dn. 18.07.2024r. 4 jednostki tworzące kolonie /100ml, natomiast w kolejnych badaniach próbek pobranych w dniach 17.07.2024r., 18.07.2024r., 19.07.2024r. z tego samego punktu nie wykryto obecności bakterii grupy coli.

2024.07.18 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 18.07.2024r.

Decyzja warunkowa przydatności wody do spożycia Pańswowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 18.07.2024r.

2024.03.11 - UWAGA Informacja PWiK sp. z o.o. dot. kampanii wyborczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, ze zgodnie z art. 110 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym m.in. na ścianach budynków, ogrodzeniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Plakaty wyborcze umieszczone bez pisemnego wniosku i zgody Zarządu PWiK sp. z o.o. będą do odbioru w siedzibie głównej Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

2024.03.10 - Uroczystość 100-lecia starachowickich wodociągów

W dniu 2 lutego br. odbyła się uroczystość 100-lecia starachowickich wodociągów. W związku z obchodami wyjątkowego jubileuszu przed wejściem do siedziby PWiK sp. z o.o. odsłonięta została pamiątkowa pokrywa studni kanalizacyjnej, dedykowana w uznaniu dla wszystkich Pracowników w 100-rocznicę utworzenia starachowickich wodociągów. Pokrywa wykonana jest ze spiżu, którego skład przez dwa lata Pracownicy Spółki gromadzili, poprzez złomowanie wodomierzy.Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, gdzie obecni byli pracownicy Przedsiębiorstwa, również emerytowani, byli Członkowie Zarządów, przedstawiciele Gminy Starachowice, Wąchock, Mirzec i Brody, województwa, kraju, samorządowcy z gmin powiatu starachowickiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych spółek wodociągowych, kontrahenci.

2024.01.23 - Zaproszenie na uroczystość obchodów 100-letniej tradycji starachowickich wodociągów

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zaprasza na uroczystość obchodów 100-letniej tradycji starachowickich wodociągów, które rozpoczną się  w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9.30 przed siedzibą główną przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Następnie dalsza część uroczystości odbędzie się w Sali Olimpia przy ul. Radomskiej 45 w Starachowicach.

Na uroczystość zapraszam Odbiorców, Kontrahentów, Pracowników wodociągów byłych i obecnych.

Prezes PWiK sp. z o.o. Jerzy Miśkiewicz

2023.12.28 - Punkty poboru wody tymczasowej w Starachowicach

Uruchomienie od godziny 8.00 punktów poboru wody tymczasowej w Starachowicach:

- ul. Podgórze, parking przy Kościele pw. Judy Tadeusza

- ul. Ks. Brzóski od ul. Miodowej

- ul. Sybiraków od ul. Smugowej

- ul. Żytnia, parking SSM Wanacja

PWiK sp. z o.o. zwraca się z prośbą o racjonalne pobieranie wody w woreczkach jednolitrowych. W ww. miejscach woda będzie systematycznie uzupełniana.

Kontakt telefoniczny w sprawie: 41 275 03 48.

2023.12.27 - UWAGA! AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ! Przerwa w dostawie wody nastąpi w południowej części Starachowic oraz w miejscowościach Gminy Brody poniżej

W związku z awarią wodociągu, PWiK sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 27 grudnia br. od godz. 21:00 do dnia 28 grudnia do godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody u Odbiorców zamieszkałych w Starachowicach i w miejscowościach Gminy Brody: 

na Osiedlu Południe główne ulice wraz z sąsiednimi: Myśliwska, Smugowa, Miodowa, Jelenia, Pastwiska, Jana Pawła II, 6-go Września, Moniuszki, Łączna, Podlesie, Południowa.

w dzielnicach:

Kornatka,

Michałów Górny z ulicami: Wschodnia, Lempe, Warszawka, Letniskowa,

Michałów Dolny z ulicami: Ostrowiecka, Stalowników, Lenartowska oraz ulice Turystyczna i Składowa,

w Dziurowie, Adamowie, w Jabłonnej, w Kuczowie, w Stykowie i w Rudzie.

Na ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego, Dwernickiego, Lelewela, Hauke Bosaka, Pustowójtówny oraz na Osiedlu Trzech Krzyży może wystąpić spadek ciśnienia wody.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Odbiorców o zgromadzenie we własnym zakresie niezbędnej ilości wody na 24 godziny przerwy w dostawie.

2023.12.22 - Spotkanie wigilijne w PWiK

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, pełen refleksji, zadumy i rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój zapanował wśród Pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. W dniu 20 grudnia br. odbyło się spotkanie wigilijne. Zarząd, Pracownicy i przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników spotkali się w siedzibie głównej Spółki, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia przy dźwiękach kolęd. 

Wesołych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie oraz zdrowia i uśmiechu w każdy dzień Nowego Roku 2024 życzą Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach.

2023.11.09 - Kanalizacja to nie kosz na śmieci

Zgodnie z Art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w  szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych,  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek (Dz. U. z 2023 r. poz. 537,1688).

  • Zapisz się do newslettera