Aktualności

2023.09.01 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2023 i 2024 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za 2024.

Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 poz. 1015), ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120, 295) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

2023.08.30 - Informacja dot. badań jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 DZ. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2023.07.05 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o PRZYDAYNOŚCI wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock.

2023.07.03 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach o warunkach przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Ratajach zaopatrującego miejscowości: Marcinków, Rataje oraz Wąchock 

2023.03.16 - Konferencja prasowa Prezesa Zarządu dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

W dniu 16 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 odbyła się konferencja prasowa dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

2022.12.28 - Przygotowania do 100–lecia starachowickich wodociągów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przygotowuje się do obchodów wyjątkowego jubileuszu 100-lecia.

Pierwsza wzmianka o zadaniu wodociągowo-kanalizacyjnym, realizowanym w Starachowicach sięga 1923 roku. W strukturze zakładów metalowych funkcjonowała brygada, która zajmowała się instalacjami wodociągowo - kanalizacyjnymi, byli oni także budowniczymi pierwszych kilkuset metrów kanału sanitarnego na osiedlu Widok.

Miejscem odprowadzania częściowo oczyszczonych ścieków była rzeka Kamienna. Wtedy też, pojawiła się informacja o tym, że w Starachowicach wybudowano nowoczesną sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Rok 1923 datuje się, jako początek istnienia wodociągów i kanalizacji w Naszym mieście.

2022.12.19 - Ogłoszenie dot. współpracy z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, z siedzibą przy ul. Iglastej 5, 27-200 Starachowice, nawiąże współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05.

Warunki zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 257).

Na podstawie wymienionych wyżej, ustabilizowane komunalne osady ściekowe stosować można:

  • W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;
  • Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
  • Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

2022.11.25 - Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach"

W dniu 18 listopada 2022 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 podpisano Umowę Nr 7/POIS/2022 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach” z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP” z siedzibą w Kostomłoty Pierwsze ulica Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra.

Termin wykonania Umowy: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy: 339 317,92 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 63,75 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

To kolejny krok na drodze w realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00.

2022.11.18 - Komunikat PWiK sp. z o.o. dot. zakłóceń w dostawie wody w dniach 22-23 listopada br.

W związku z trwającą inwestycją „Budowa obwodnicy Starachowic”, konieczna jest przebudowa magistrali wodociągowej DN 600, zasilającej miasto Starachowice, gminę Brody oraz ulicę Wygoda i Górną w Wąchocku.

PWiK sp. z o.o. informuje, że od dnia 22 listopada br. od godz. 7.00 do 23 listopada br. do godz. 7.00, pojawią się zakłócenia w dostawie wody w postaci spadku ciśnienia, mętności wody oraz możliwe braki w jej dostawie.

Apelujemy do Mieszkańców o wcześniejsze zabezpieczenie niezbędnej ilości wody do celów spożywczych oraz racjonalne korzystanie do innych celów w dniach 22-23 listopada br.

Dobra współpraca z Odbiorcami w podobnych sytuacjach, które miały miejsce wcześniej pozwoli na uniknięcie problemów ciągłości zaopatrzenia w wodę.

O ewentualnych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK sp. z o.o.: tel. 274-53-24 lub awaryjny bezpłatny 994

PWiK sp. z o.o. zapewni dostawę wody w przypadku jej całkowitego braku.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

2022.10.12 - PWiK sp. z o.o. edukuje młodzież

W dniu 6 października br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 Prezes Zarządu Jerzy Miśkiewicz podpisał Umowę o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 11 im. Mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Starachowicach, reprezentowaną przez Dyrektora Krzysztofa Rokitę.

  • Zapisz się do newslettera