2022.11.25 - Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach"

W dniu 18 listopada 2022 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 podpisano Umowę Nr 7/POIS/2022 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach” z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP” z siedzibą w Kostomłoty Pierwsze ulica Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra.

Termin wykonania Umowy: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy: 339 317,92 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 63,75 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

To kolejny krok na drodze w realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00.

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera