2023.03.16 - Konferencja prasowa Prezesa Zarządu dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

W dniu 16 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 odbyła się konferencja prasowa dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach zakończyło w bieżącym miesiącu realizację rzeczową projektu inwestycyjnego  pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" nr POIS.02.03.00-00-0150/16.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Umowa o dofinasowanie Projektu została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w dn. 26 września 2016 r.
W kwietniu 2018 roku rozpoczęto realizację zasadniczego zakresu inwestycji, tj.  modernizację części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach, która została ukończona w maju 2021 r. Wybudowano nowe obiekty oraz dokonano modernizacji części obiektów istniejących, dostarczono nowe urządzenia technologiczne, wykonano  system automatycznego sterowania  procesem technologicznym, podniesiono samowystarczalność energetyczną oczyszczalni z uwagi na wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie oczyszczania ścieków.
W ramach oszczędności kosztów kwalifikowanych powstałych po przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego, po akceptacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozszerzono zakres rzeczowy Projektu i wykonano następne zadania.   
We wrześniu 2020 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec, która została zakończona w sierpniu 2022 roku. Łącznie wybudowano kanalizację (w tym przejścia poprzeczne pod drogami) o łącznej długości 6,4 km, tj. w miejscowości Osiny o dł. 2,7 km, Ostrożanka o dł. 3,7 km.
W okresie od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku dokonano modernizacji systemu krat  oczyszczalni ścieków w Starachowicach, która obejmowała dostawę i montaż kraty zgrzebłowej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi.
W listopadzie 2022 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Starachowicach, która została zakończona w lutym bieżącego roku. Długość wybudowanej kanalizacji wynosi 0,4 km.
W marcu bieżącego roku dokonano odbioru robót ostatniego z zadań inwestycyjnych Projektu, które rozpoczęło się w grudniu 2022 roku. Dokonano  modernizacji budynku krat oczyszczalni ścieków poprzez dostawę i montaż dwóch pomostów technicznych do obsługi krat zgrzebłowych.
Zgodnie z Umową (Aneksem nr 7 z 28.02.2023 r.), koszty kwalifikowane inwestycji  ustalono na 27.576.428,03 zł, a wysokość dofinansowania z środków Funduszu Spójności  na  17.579.972,86 zł, co stanowi 63,75% kosztów kwalifikowanych. W pozostałym zakresie inwestycja finansowana jest ze środków własnych Spółki.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. zobowiązane jest do całkowitego rozliczenia inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym składając Wniosek o płatność końcową do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do końca kwietnia br.
Inwestycje objęte Projektem kończą proces dostosowywania oczyszczalni ścieków w Starachowicach do wymaganych przez dyrektywy unijne standardów w zakresie ochrony środowiska.
Warte pokreślenia jest, że powstała stacja kogeneracyjna umożliwia pozyskiwanie energii elektrycznej z biogazu w wielkości pokrywającej 50% zapotrzebowania oczyszczalni oraz wytwarza jednocześnie energię cieplną konieczną do podtrzymania procesów technologicznych oczyszczania ścieków.
Możliwość samodzielnego wytwarzania energii wpisuje tym samym zrealizowane przedsięwzięcie w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), czyli koncepcję zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
Modernizacja oczyszczalni oraz wybudowane nowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Starachowice i gminie Mirzec wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego i warunków sanitarnych mieszkańców oraz przyczyniają się do spełnienia zobowiązań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
 

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera