2023.09.01 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2023 i 2024 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i za 2024.

Badanie sprawozdania finansowego należy przeprowadzić stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 poz. 1015), ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U. z 2023 poz. 120, 295) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Sprawozdanie z badania należy sporządzić i przekazać Spółce do dnia 31.03.2024r. za 2023 rok oraz do 31.03.2025r. za 2024 rok.

Rada Nadzorcza PWiK sp. z o.o. dokona wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i za rok obrotowy 2024, biorąc pod uwagę:

  1. Oferowaną cenę netto.
  2. Doświadczenie oferenta w badaniu sprawozdań finansowych: wymagane 2 badania podmiotów o rocznych przychodach i zrównanych z nimi powyżej 25 mln zł (wg rachunku zysków i strat) w ciągu ostatnich 5 lat w branży wod. kan.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty zawierające wszystkie elementy wskazane w pkt. 1-2. Cena określona w ofercie (w walucie zł)  jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego audytora oraz wszelkie koszty niezbędne do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w tym również koszty przejazdów do siedziby Spółki .Cena jest taka sama w przypadku badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i za rok 2024.

Rada Nadzorcza PWiK sp. z o.o. w toku oceny ofert może poprosić od potencjalnych audytorów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Rada Nadzorcza PWiK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć do dnia 25 września 2023r. (liczy się data wpływu do Spółki) w formie pisemnej w kopercie z informacją ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024”. Oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta nr 5.

Kontakt w sprawie:

41 274 63 53 Dyrektor ds. ekon.-fin., Główny Księgowy, Prokurent Anna Żeber

 

 

 

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera