komunikaty
Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzić z niego ścieki?


UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. należy złożyć pisemny wniosek w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1) Termin wydania warunków wynosi 14 dni od daty rejestracji wniosku, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni. Do wniosku o warunki należy załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową nieruchomości w skali 1:500.
 
UZGADNIANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 
Uzgodnienie projektów budowlanych sieci, przyłączy i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych następuje na pisemny wniosek projektanta lub inwestora po złożeniu projektów do Przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni.Do projektu należy dołączyć wypełniony dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski o uzgodnienie projektów należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1.
 
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
 
W celu wykonania przyłącza należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1). Przyłącza do posesji realizowane są na koszt i staraniem właściciela posesji.
 
Do realizacji przyłączy konieczne są:

  • projekt budowlany przyłączy wykonany przez uprawnionego projektanta wraz z opinią z narady koordynacyjnej wydaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach  (jeśli jest wymagana) i uzgodniony w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach;
  • zgoda zarządcy drogi w przypadku wejścia z robotami w pas drogowy.

Realizację przyłączy można zlecić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót budowlanych w branży wodociągowo - kanalizacyjnej po uzyskaniu zgody naszego Przedsiębiorstwa. Przyłącza należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym.

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub wodociągowego i kanalizacyjnego, przedsiębiorstwo montuje wodomierz i dokonuje jego plombowania w przypadku, gdy istnieją możliwości jego zabudowy na nieruchomości przyszłego odbiorcy. Jednocześnie następuje zakręcenie zasuwy odcinającej oraz dokonywane jest korkowanie przyłącza wodociągowego.

Na podstawie § 30 regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków (Uchwała nr 1/III/2006 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach z dnia 15 lutego 2006r w treści opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2006r., Nr 98, poz. 1227.), przed zawarciem umowy, przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza  pod kątem spełnienia warunków technicznych.  W tym celu niezbędne jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, tj. mapy zawierającej przebieg nowo wybudowanego przyłącza(y). W związku z tym dostarczanie wody zostanie rozpoczęte po dokonanym odbiorze technicznym i podpisaniu umowy, wtedy dopiero pobór wody lub odprowadzanie ścieków będzie zgodny z prawem.

W sytuacji gdy sprawa dotyczy wyłącznie przyłącza kanalizacyjnego usługa ta będzie fakturowana  od chwili włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej. Natomiast umowa  na odprowadzanie ścieków zostanie zawarta po przedłożeniu inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej tj. mapy zawierającej przebieg nowo wybudowanego przyłącza i dokonaniu odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.  Termin na dostarczenie Przedsiębiorstwu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wynosi 3 miesiące od włączenia do sieci kanalizacyjnej. W przypadku niedostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej we wskazanym terminie, Przedsiębiorstwo dokona zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, z uwagi na to,  że nastąpiło nielegalne odprowadzanie ścieków.

 

Włączenia przyłączy do sieci wodociągowej jak i kanału sanitarnego wykonuje bezwzględnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na pisemny wniosek-zlecenie.

 

Wykonanie przyłączy należy pisemnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1) celem dokonania odbioru końcowego przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przy Stanowisku Nr 2.

 


 

  • Zapisz się do newslettera