Akredytacja

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a także dbając o wiarygodność, niezależność, bezstronność badań i kompetencje techniczne w 2007 roku Laboratorium PWiK w Starachowicach wdrożyło i wciąż utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i poddało się ocenie Polskiego Centrum Akredytacji uzyskując w marcu 2008 roku Certyfikat Akredytacji Nr AB 1012. Jest on uznaniem profesjonalizmu Laboratorium, potwierdza wysoką jakość oferowanych usług, a jednocześnie nakłada obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych.

Od tamtej pory PCA corocznie przeprowadza ocenę w nadzorze, podczas których Laboratorium sukcesywnie rozszerza przyznany zakres akredytacji o kolejne metody badawcze i parametry oznaczane w wodzie i ściekach.

 

Zakres akredytacji Laboratorium obecnie obejmuje:

  • pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia,
  • pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych wody z rzeki,
  • pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych ścieków,
  • pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobioogicznych osadów ściekowych,
  • 20 parametrów fizykochemicznych i 4 parametry mikrobiologiczne w wodzie,
  • 13 parametrów fizykochemicznych w ściekach,
  • jeden parametr fizyczny oznaczany w osadach ściekowych.

 

 

Badania wykonywane są przez upoważniony, doświadczony personel systematycznie potwierdzający swoje kompetencje udziałem w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Aby zachować rzetelność i wiarygodność wyników analiz Laboratorium prowadzi regularną wewnętrzna kontrolę jakości prowadzonych badań korzystając z certyfikowanych wzorców/ materiałów odniesienia, nadzorując stosowane wyposażenie pomiarowe i badawcze, a także jakość dokonywanych zakupów oraz ich dostawców, jak również przeprowadzając audity wewnętrzne pomagające podejmować odpowiednie działania korygujące i doskonalące.

  • Zapisz się do newslettera