2023.08.30 - Informacja dot. badań jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 DZ. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Punkty czerpalne zgodnie z rozporządzeniem i w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach są rozmieszczone równomiernie w strefie zaopatrzenia: ujęciach wody; w miejscach, w których woda jest wprowadzana do sieci; sieci wodociągowej i punktach czerpalnych znajdujących się najbliżej przed wodomierzem głównym lub przyłączem wodociągowych łączącym sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości (z zaworów używanych zwykle do pobierania wody z budynków użyteczności publicznej). Zgodnie z ustalonym harmonogramem przedsiębiorstwo monitoruje 38 punktów.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia Przedsiębiorstwo w badanych próbkach monitoruje 4 parametry mikrobiologiczne  oraz 57 parametrów fizykochemicznych. Monitoringiem kontrolnym objęto również substancje promieniotwórcze. Wyniki stanowiące wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przekazywane są zgodnie z wymaganiami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.

Częstotliwość pobierania próbek również ustala przedmiotowe rozporządzenie Przedsiębiorstwo w ramach wewnętrznej kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa już w latach poprzednich zwiększyło wymaganą częstotliwość dziesięciokrotnie.

Każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody szczególnie jej pogorszenie lub przekroczenie wartości parametrycznych wdrażana jest procedura postępowania zgodna z wymaganiami w/w rozporządzenia uwzględniająca dezynfekcje sieci wodociągowej i ustalenie przyczyny niezgodności. 

Obowiązek badania bakteriologicznego Legionella sp. zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia spoczywa na podmiotach wykonujących działalność leczniczą prowadzących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz właścicielach lub zarządcach budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny tylko w instalacjach wody  ciepłej na wewnętrznych instalacjach wodociągowych za wodomierzem głównym w nieruchomości odbiorcy usług.

 

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera