Firma
Deklaracja dostępności
Dane spółki

Infornacje o Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP, REGON, KRS, BDO itp

Rys historyczny

W 1950 roku powołane zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach na bazie istniejących od 1924r. wodociągów komunalnych i przemysłowych przy ówczesnych Starachowickich Zakładach Górniczych

Inspektor ochrony danych osobowych – IOD

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Pani Marta Krajewska

Inspektor Ochrony Danych w PWiK sp. z o.o.  w Starachowicach

Kontakt do IOD poprzez:

 1. e-mail: iod@pwik.starachowice.pl
 2. listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny: PWiK sp. z o.o., ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail  jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

CEL: DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

PWiK sp. z o.o. w Starachowicach

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach (27-200), ul. Iglasta 5, NIP: 664-18-08-503, REGON: 290941746.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Marty Krajewskiej: e-mail: iod@pwik.starachowice.pl   lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem dla IOD.

 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z  IOD (przesłanie danych).
 2. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 4. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się  bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora;
 1.     W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej w zakładce FIRMA/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@pwik.starachowice.pl  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1- z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.
 2.  Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

 Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać.

Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

 

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (do pobrania)

Lista wniosków dotycząca praw osób, których dane dotyczą.

Prawidłowe wypełnienie wniosku przyspieszy jego rozpoznanie. W przypadku złożenia wniosku listownie, prosimy o wydrukowanie wniosku dwustronnie.

Klauzule Informacyjne

Klauzule Informacyjne

 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Martą Krajewską pod adresem e-mail: iod@pwik.starachowice.pl

 

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu informacyjnego o adresie www.pwik.starachowice.pl jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, który dalej będzie nazywany PWIK w Starachowicach.

Serwis internetowy PWIK w Starachowicach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki zawierające informacje tekstowe, zapisywane najczęściej w formie plików tekstowych przez oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie). Dzięki stosowaniu cookies, serwis internetowy potrafi zapamiętać i rozpoznać urządzenie służące użytkownikowi do przeglądania stron internetowych, w celu personalizacji ustawień – poprzez dostęp do uprzednio zapisanych na Państwa urządzeniu plików.

Pliki cookies nie zawierają Państwa danych osobowych, gromadzone są wyłącznie na Państwa urządzeniu i są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub po wyczyszczeniu zawartości foldera zawierającego te pliki. Pragniemy poinformować, iż mają Państwo możliwość zmiany ustawień zapisu plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zezwolić lub zabronić zapisywanie plików cookies.

W celu uniemożliwienia zapisu cookies na Państwa urządzeniu końcowym, prosimy o zastosowanie się do poniższych wskazówek:
przeglądarka - Internet Explorer
przeglądarka - Mozilla Firefox
przeglądarka - Google Chrome

Jeżeli korzystają Państwo z innego oprogramowania, służącego do przeglądania stron internetowych, prosimy o zastosowanie się do wytycznych wskazanych na stronie internetowej producenta danego programu.

W ramach funkcjonalności serwisu internetowego PWIK w Starachowicach, wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 • sesyjne
 • statystyczne

Wykorzystywane są one w celu obsługi formularza wyszukiwarki zawartości serwisu, formularzy rejestracyjnych, analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę internetową, możliwości uruchomienia zawartości wizualnej.
Usunięcie plików cookies, lub wyłączenie możliwości ich zapisywania na Państwa urządzeniu końcowym może prowadzić do utraty funkcjonalności serwisu internetowego PWIK w Starachowicach.

Ochrona danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Informacji    

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka  z o. o (PWiK sp.  z o. o) z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ulicy Iglastej 5, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). 

2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez PWiK sp. z .o.o.


Zasady przetwarzania danych osobowych przez PWiK sp.  z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

PWiK sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu

PWiK sp. z o.o. zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych

PWiK sp. z o.o. przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania

PWiK sp. z o.o. przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
V. Prawidłowość danych

PWiK sp. z o.o. zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Firma podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w  świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność

PWiK sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych

PWiK sp. z o.o.  respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania

PWiK sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
IX. Domyślna ochrona danych

PWiK sp. z o.o.   wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. PWiK sp. z o.o.   wdrożyła środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez PWiK

sp. z o.o. Firma ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PWiK sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej w zakładce Firma/Ochrona danych osobowych.

 

 • Zapisz się do newslettera