komunikaty
2018.09.18 - Trwają prace związane z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. realizuje Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wykonawca robót: Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. prowadzi prace budowlane polegające na kompleksowej modernizacji części osadowo-biogazowej, eksploatowanej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Bocznej 42 w Starachowicach.

Zachowując ciągłość procesu oczyszczania ścieków, przy szerokim froncie robót budowlanych prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Zakres modernizowanych zadań obejmuje zmianę sposobu odwadniania osadów.  Całość osadów będzie odwadniana mechanicznie i nie będą wykorzystywane poletka osadowe, gdzie odwodnienie następuje na skutek parowania. Słabo wydolny system odwadniania osadów będzie po zakończeniu prac wykluczony. Odwodnione osady będą magazynowane do czasu transportu w zadaszonym magazynie.

Celem strategicznym Projektu jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie.

// -->
  • Zapisz się do newslettera