Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” z firmą Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obrońców Modlina 16.

Kontrakt został podpisany przez Piotra Nowaka – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Tomasza Wiatra – Wiceprezesa Zarządu Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. 

W uroczystym podpisaniu Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach uczestniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Ewa Skiba oraz Prokurent Spółki Anna Żeber.

Termin realizacji Kontraktu: do dnia 30.11.2019r.

Wartość Kontraktu wynosi: 22.447.760,43 zł brutto.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa
II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00
-0150/16-00.

Wartość dofinansowania: 63,75% kosztów kwalifikowanych Projektu.

 

  • Zapisz się do newslettera