Regulamin , akty prawne

 

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2017r., poz. 328, 1566, 2180)
  • Ustawa z dnia 27 pażdziernika 2017r. o zmiaie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.z. 2017r., poz. 2180)
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U z 2017r., poz. 1701 )
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2298)
  • Uchwała nr II/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2019r., poz. 3781.)
  • Decyzja nr 1/2019 z dnia 17.10.2019r. Prezydenta Miasta Starachowice o udzieleniu zezwolenia PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

  • Zapisz się do newslettera