Projekt dofinasowany z UE
Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec"

W dniu 7 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu podpisało Umowę Nr 3/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec”.

Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach z firmą Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obrońców Modlina 16.

Opis projektu Nr C (2004) 5309 z dnia 16.12.2004 roku
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucją Wdrażającą, a Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Projekt dofinasowany z UE
Opis projektu

Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany jest w znacznej części z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Zgłoś nieprawidłowość

Zgłoś nieprawidłowość

  • Zapisz się do newslettera