komunikaty
2019.09.24 - Kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego w PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego, a w szczególności wybór optymalnej formy PPK.

Kompleksowa oferta doradztwa w zakresie wdrożenia PPK powinna obejmować:

  1. Analizę porównawczą wszystkich dostępnych instytucji PPK.
  2. Wybór instytucji zarządzającej oraz negocjacje warunków umowy.
  3. Szkolenie pracowników.
  4. Opracowanie procedur wewnętrznych.
  5. Wsparcie przy wdrożeniu PPK.
  6. Monitorowanie funkcjonowania PPK.

PWIK sp. z o.o. dokona wyboru firmy doradczej w zakresie PPK, biorąc pod uwagę:

  1. Oferowaną cenę netto.
  2. Doświadczenie oferenta na rynku usług finansowych.

Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty zawierające wszystkie elementy wskazane w pkt. 1-2. Cena określona w ofercie (w walucie PLN) jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego doradcy oraz wszelkie koszty niezbędne do  wykonania umowy, w tym również koszty przejazdów do siedziby spółki.

PWiK sp. z o.o. w toku oceny ofert może poprosić potencjalnych doradców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.

PWiK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.

            Oferty należy złożyć do dnia 17 października 2019r. w formie pisemnej w kopercie z informacją „Oferta na kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego dla PWiK sp. z o.o. w Starachowicach”. Oferty muszą być przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Iglasta nr 5.

Kontakt w sprawie:

41 275 03 31 Specjalista ds. płac Renata Borowiec

 

 

 

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera