PWiK Starachowice
komunikaty
Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Krynkach

Zamieszczono dnia 2016.09.23

Przetarg nieograniczony pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Krynkach"
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Krynkach.

Opis zamówienia:

 • Długość - 953m
 •  Średnica - 160mm
 • Ilość przyłączy - 40 szt.
 • Materiał - rury PCV-U

Termin składania ofert: do dnia 12.09.2016 r do godz. 11:30

Poniżej zamieszczamy:

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Pytania do postępowania
 • Dokumentacja geologiczna
 • Decyzja Zarządcy Drogi
 • Notatka z dnia 05.05.2010 r.
 • Warunki techniczne z dnia 08.06.2010 r.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
 • Załącznik nr do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadzenie, że osoby które uczestniczą w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowniu
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna
 • Załącznik 9 - Przedmiar robót
 • Załącznik 10 - Charakterystyka obiektu
 • Załącznik 11 - Opis techniczny
 • Załącznik 12 - Rys. 1 Orientacja
 • Załącznik 13 - Rys. 2 Projekt zagospodarowania wodociągu
 • Załącznik 14 - Rys. 3 Schemat obliczeniowy sieci wodociągowej
 • Załącznik 15 - Rys. 4 Schemat montażowy zaworu redykcyjnego
 • Załącznik 16 - Rys. 5 Schemat instalowania hydrantu na trójniku
 • Załącznik 17 - Rys. 6 Schemat montażowy przepinki istn. przyłącza wodociągowego
 • Załącznik 18 - Rys. 7 Schemat zabudowy rozdzielczej sieci wodociągowej
 • BIOZ
 • Zapisz się do newslettera