komunikaty
2018.05.28 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180), obecnie obowiązujące stawki opłat za wodę oraz stawki za odprowadzone ścieki na terenie objętym działalnością Spółki, zachowują moc do czasu zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowego wniosku taryfowego.

Nowa taryfa wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O tym fakcie poinformujemy Państwa niezwłocznie.

                                                                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                              Piotr Nowak

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera