komunikaty
2018.04.27 - PWiK Spółka z o.o. 2017 podsumowanie

Osiągnięcia PWiK Spółka z o.o. w 2017 roku:

 • Sprzedaż wody i ścieków na zrównoważonym poziomie od 2010 roku
 • Cena dostarczanej wody od 2012 na niezmienionym poziomie
 • Cena odprowadzanych ścieków zmniejszyła się od 2016 roku o 0,29 zł
 • Bez zmian ceny wody i ścieków Spółka wygenerowała zysk w wysokości: 1 942 499,40 zł  
 • Obniżenie kosztów ogólnych
 • Spadek ilości osadów od 2016 roku
 • Zmniejszenie kosztów utylizacji osadów
 • Nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 2 140,2 tys. zł

Bieżące plany PWiK Spółka z o.o.:

 • Priorytet - realizacja Projektu pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na jego realizację. Wartość dofinansowania wynosi: 17 579 972,86 zł. Celem strategicznym rozpoczętego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających  na Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej Oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów. Zakup wywrotki w kwietniu br.- przystosowanej do przewozu osadów pozwoli na prowadzenie samodzielnej gospodarki osadowej.
 • Zmiana sposobu odczytu wodomierzy. Pracownicy Spółki będą dokonywać odczytów radiowych 1000 wodomierzy na osiedlu Orłowo. Jest to system obchodowy, odczyt wodomierza dokonywany jest z odległości 100 mb, więc nie wymaga wchodzenia na posesje Odbiorców.

Obecnie Spółka obsługuje:

 • sieci wodociągowe o długości 739,7 km
 • sieci kanalizacyjne o długości 514,1 km
 • 3 ujęcia wody: Trębowiec, Wielka Wieś i Rataje
 • 96 przepompowni
 • 11 hydroforni
 • 2 oczyszczalnie ścieków: Starachowice, Trębowiec.

 

Wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno-finansowej Spółki za 2017 rok upoważniają do stwierdzenia, że aktualna sytuacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. gwarantuje dalszą aktywną kontynuację działalności w kolejnych latach.

 

Zysk netto 2010-2017

Wynik finansowy brutto 2010-2017

Sprzedaż wody w m3 2010-2017

Sprzedaż wody w złotych 2010-2017netto

Sprzedaż ścieków w m3

Sprzedaż ścieków w złotych netto 2010-2017

Ceny wody w złotych 2010-2017

Ceny ścieków w złotych 2010-2017

Koszty ogółem w złotych netto 2010-2017

Projekt Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

// -->
 • Zapisz się do newslettera