komunikaty
2018.01.31 - PWiK Spółka z o.o. informuje, jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.

Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są z bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy z kuchni, łazienki z mycia, prania, toalety itp. Definicję ścieków bytowych określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180), która mówi, ze ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów.

Zgodnie z Art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, sztucznych, żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych substancji żrących i toksycznych,  gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno wrzucać:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, szmat – rzeczy te łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników papierowych, gazet, pieluch, podpasek, tamponów oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów – zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,
  • igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej; jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może powodować ryzyko zakażenia np. żółtaczką, bądź wirusem HIV,
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,
  • materiałów budowlanych – które opadając na dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,
  • tłuszczów i olejów, które początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają średnice w rurach; oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę,
  • nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, gumowych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory,
  • kości, odpadów kuchennych – resztki jedzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.

Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego.

Każdego roku pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach usuwają setki zatorów sieci kanalizacji sanitarnej, powstałych w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.

Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki.

Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Spółkę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach. Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Do takich zatorów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli  obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej obciążające Spółkę ujęte są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwierciedlenie w cenach jednostkowych dostarczanej wody i odbieranych ścieków.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe oraz zgodne z umową ich eksploatowanie i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady - dla Naszego wspólnego dobra.

// -->
  • Zapisz się do newslettera